1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.
2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma).
3. Od roku szkolnego 2014/2015 biblioteka udostępnia uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – zgodnie z harmonogramem określonym w rozporządzeniu MEN – bezpłatnie podręczniki szkolne oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne.
4. Uczeń, który zmienia placówkę jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników
i materiałów edukacyjnych przed opuszczeniem szkoły.
5. Wypożyczenie uczniowi papierowej formy podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych potwierdzają własnoręcznym podpisem rodzice/opiekunowie prawni ucznia na zbiorczej liście wypożyczeń sporządzonej dla danego oddziału.
6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do:
a) zwrotu kosztów podręcznika lub materiału edukacyjnego;
b) zwrotu kosztów podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w kl. I – III pierwszego etapu kształcenia.
7. Wysokość kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych z tytułu rekompensaty
za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne ustala Dyrektor ZS
w oparciu o bieżące koszty podręczników/materiałów edukacyjnych ogłoszone przez MEN
i zamieszczone na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Rodzice/opiekunowie prawni dokonują wpłaty na podstawie wezwania do zapłaty wystawionej przez Dyrektora ZS
na konto wskazane w w/w piśmie.
8. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów
i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
9. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
10. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
11. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 3 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.
12. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
13. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
14. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia
lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.
15. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
16. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
17. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.
18. Załącznikiem do regulaminu biblioteki jest regulamin korzystania z czytelni.

Regulamin Czytelni
Szkoły Podstawowej w Węglińcu

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice.
2. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich. Torby i plecaki należy zostawić
w wyznaczonym miejscu.
3. W czytelni należy zachować ciszę.
4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.
5. Książki ze zbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
6. Za powierzone do wykorzystania zbiory odpowiada czytelnik.
7. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.
8. Jednorazowo można korzystać z dwóch książek.
9. Kopiowanie map, rysunków itp. dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
10. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed pierwszą lekcją.