Aktualności, Pedagog/psycholog

,,Z PRAWEM NA TY – PRAWO WOBEC NIELETNICH” 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po raz kolejny uczniowie klasy szóstej uczestniczyli w akcji ,,Z PRAWEM NA  TY – PRAWO  WOBEC  NIELETNICH”. 15 lutego 2018r. odbyło się spotkanie z Kuratorem Zawodowym ds. Rodzinnych i Nieletnich z Sądu Rejonowego w Zgorzelcu – Panią Magdaleną Korkosz. Podczas spotkania poruszono temat zagrożenia demoralizacją, czynów karalnych oraz wykroczeń. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie mogą czekać ich konsekwencje za nierealizowanie obowiązku szkolnego oraz za łamanie prawa (wagary, palenie papierosów, picie alkoholu oraz posiadanie narkotyków). Spotkania z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości są realizowane w naszej szkole systematycznie od kilku lat. Uczniowie mieli również okazję usłyszeć wiele ciekawych informacji dotyczących specyfiki pracy kuratora, Sędziego, a także funkcjonowania Sądu Rodzinnego.

NIELETNI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich reguluje odpowiedzialność nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem bądź wykazują przejawy demoralizacji. Należy pamiętać, że w świetle ustawy określenie ,,nieletni” nie oznacza osoby niepełnoletniej, jak potocznie rozumiany jest ten zwrot.

Zgodnie z art. 1, par. 1 przepisy ustawy stosuje się do różnych grup wiekowych (od 0 do 21 lat):

 • w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat;
 • w postępowaniu w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale nie ukończyły lat 17;
 • w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – do ukończenia przez sprawcę 21 lat.

W myśl art. 2, przewidziane w ustawie działania podejmuje się, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego.

Ustawa przewiduje, że zwalczanie demoralizacji nieletnich powinno być realizowane przy pomocy środków wychowawczych i poprawczych. Środki wychowawcze mogą być stosowane wobec nieletnich, którzy wykazują objawy demoralizacji, jak również wobec tych, którzy popełnili czyn karalny.

Środki wychowawcze to:

 1. upomnienie;
 2. zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, podjęcia nauki lub pracy, zaniechania używania alkoholu lub środków odurzających;
 3. nadzór rodziców;
 4. nadzór organizacji młodzieżowej, osoby godnej zaufania;
 5. nadzór kuratora;
 6. skierowanie do ośrodka terapeutycznego lub ośrodka kuratorskiego;
 7. zakaz prowadzenia pojazdów;
 8. przepadek rzeczy uzyskanych z popełnienia czynu karalnego;
 9. umieszczenie w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej albo ośrodku szkolno – wychowawczym.

Decydując się na zastosowanie konkretnego środka, Sąd Rodzinny ma zawsze na uwadze dobro nieletniego, osiągnięcie korzystnych zmian w jego osobowości i zachowaniu.

Warto o tym pamiętać, gdy stykamy się z przejawami demoralizacji wśród młodzieży. Lepiej reagować szybko i stawiać tamę patologicznym zachowaniom, gdy nie jest jeszcze za późno, niż czekać aż młody człowiek sam ,,wyrośnie” z agresywnych, niezgodnych z prawem zachowań. Pobłażanie rodzi najczęściej wprost przeciwne skutki.

                                                   Elżbieta Chłopecka – pedagog szkolny

 

 

 

Skip to content