Aktualności

Wewnątrzszkolne Ocenianie w czasie pracy na odległość

Wewnątrzszkolne Ocenianie – nauczanie na odległość

1. Wewnątrzszkolne Ocenianie w nauczaniu na odległość ma charakter przejściowy.
2. Wewnątrzszkolne Ocenianie w nauczaniu na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.
4. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Szkoły Podstawowej im. M. Krasickiej w Węglińcu.
5. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. Oceny proponowane podawane są w dzienniku elektronicznym w terminie do 11 maja 2020.

Aneks do kryteriów oceniania z edukacji wczesnoszkolnej – nauczanie zdalne
W nauczaniu zdalnym w klasach 1 – 3 ocenia się:
• wypowiedzi ustne;
• prace pisemne (przesyłane w formie elektronicznej)
• czytanie;
• pracę w zeszycie;
• zadania domowe;
• prace plastyczne i techniczne (przesyłane jako zdjęcia lub skany );
• zadania w ćwiczeniach i w podręczniku;
• udział w dyskusjach online, wypowiedzi na forum;

Aneks do kryteriów oceniania z języka polskiego – nauczanie zdalne
1. Uczeń uzyskuje oceny za aktywność, zadania dodatkowe, prace pisemne (krótkie formy, wypracowania), karty pracy, odpowiedź ustną podczas konsultacji online, projekty, czytanie ze zrozumieniem, dyktanda, kartkówki, testy.
2. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Prace niesamodzielne, skopiowane nie będzie można poprawić.
3. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek pisać w zeszycie notatki i wskazane ćwiczenia, uzupełniać karty pracy, których kopie przesyła na Librus lub na email nauczyciela.
4. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen niedostatecznych otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.
5. Jeśli uczeń nie będzie mógł z przyczyn technicznych wziąć udziału w zajęciach, wykonać zadań na Librusie , odpowiedzi umieszcza na kartce lub w zeszycie i przesyła do nauczyciela lub szkoły w uzgodnionym wcześniej terminie.

Aneks do kryteriów oceniania z języków obcych – nauczanie zdalne
1. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń wskazane ćwiczenia. Będą one sprawdzane na bieżąco, ale też uczeń musi mieć je w zeszycie po powrocie do szkoły. Zdjęcia lub zrzuty ekranu powinny być przesyłane do wyznaczonej godziny w dzienniku elektronicznym w module zadań domowych lub na Skype.
2. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela inne prace pisemne, nagrania, lub filmiki które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Prace niesamodzielne (plagiat) będą oceniane na ocenę niedostateczną.
3. Nauczyciel może przygotować testy lub zadania na platformach internetowych, które będą ocenianie.
4. Poprawa ocen- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu 2 tygodni.
5. Brak Internetu lub problemu z komputerem lub telefonem trzeba niezwłocznie zgłosić wychowawcy.
6. O danej godzinie, gdy jest lekcja online uczeń ma obowiązek przebywać przy komunikatorze Skype.

Aneks do kryteriów oceniania z historii – nauczanie zdalne
1. Uczeń uczestniczy systematycznie w zajęciach online
2. Aktywnie uczestniczy w zajęciach
3. Terminowo oddaje zadane prace domowe
4. Wykonuje zadania dodatkowe np. miniprojekty
5. wykazuje się znajomością tekstów źródłowych zadanych lekcję wcześniej przez n-la.

Aneks do kryteriów oceniania z WOS – nauczanie zdalne
1. Uczeń uczestniczy systematycznie w zajęciach online
2. Aktywnie uczestniczy w zajęciach
3. Terminowo oddaje zadane prace domowe
4. Wykonuje zadania dodatkowe np. miniprojekty
5. wykazuje się znajomością tekstów źródłowych zadanych lekcję wcześniej przez n-la.

Aneks do kryteriów oceniania z muzyki – nauczanie zdalne
• Uczeń zapoznaje się z podanymi zagadnieniami przez nauczyciela korzystając z podręcznika do przedmiotu oraz z linków do stron internetowych.
• Uczeń ma obowiązek przesyłać we wskazany sposób oraz w wyznaczonym terminie odpowiedzi na zadane pytania, opinie dotyczące omawianego tematu.
• Uczeń poznaje utwory muzyczne, poznaje melodię piosenki korzystając z linków do odpowiedniej strony.
• Ocenę za wykonanie utworu uczeń otrzyma, gdy powrócimy do szkoły.

Aneks do kryteriów oceniania z plastyki – nauczanie zdalne
1. Uczeń ma do wykonania prace plastyczne, rzeźby, makiety, zdjęcia, której tematyka i sposób wykonania zostanie podany na Skype danej klasy. Termin wykonania: jeden tydzień.
2. Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela. W szczególności prace są oceniane za:
• zgodność z tematem,
• bogactwo treści,
• wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki),
• trafność obserwacji,
• wrażliwość,
• samodzielność,
• staranność wykonania.
3. Uczeń przesyła zdjęcie swojej pracy na Skype nauczyciela. Każdy uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej w ciągu jednego tygodnia od jej uzyskania.

Aneks do kryteriów oceniania z matematyki –nauczanie zdalne
1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela (skype, zoom, discord, i inne dostępne).
2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:
a) sprawdziany i testy na platformach (np. formularze google, kahoot i inne dostępne), uczniowie są wcześniej informowani o terminie i zakresie materiału, rozwiązanie testu jest obowiązkowe. W razie nieobecności uczeń jest zobowiązany do ustalenia innego terminu z nauczycielem,
b) wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela ( librus, email, skype) w razie niewykonania zadania w określonym terminie, uczeń otrzymuje brak zadania,
c) ocenianiu podlega również aktywność oraz odpowiedź podczas zajęć zdalnych na komunikatorach.
3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania.

Aneks do kryteriów oceniania z informatyki – nauczanie zdalne
1. Na czas nauczania zdalnego progi procentowe za zadania pozostają bez zmian.
2. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób (Librus – zadania domowe), które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami (WSO). Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.
3. Nauczyciel może przygotować test na platformie Kahoot i będzie on wtedy na ocenę.
4. Uczeń może otrzymać ocenę (lub +) za aktywność za zgłoszenie się na lekcji lub zadanie dodatkowe.
5. Poprawa ocen- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu tygodnia.
Aneks do kryteriów oceniania z techniki – nauczanie zdalne
Uczniowie otrzymują oceny za aktywność na lekcjach oraz zadania wykonywane zdalnie.
1. Prace techniczne zadane do wykonania będą ocenione na podstawie przesłanych zdjęć.
2. Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie linków do stron internetowych, książek online i filmików lub mogą korzystać z własnych źródeł. Oceny za przygotowanie notatek, zadań i ćwiczeń uczniowie otrzymują na podstawie przesłanych zdjęć lub zrzutów ekranu.
3. Brak Internetu lub problemu z komputerem lub telefonem trzeba niezwłocznie zgłosić wychowawcy.
4. O danej godzinie, gdy jest lekcja online uczeń ma obowiązek przebywać przy komunikatorze Skype.

Aneks do kryteriów oceniania z biologii – nauczanie zdalne
1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem procentowym.
2. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:
• wykonanie zadań (kart pracy, zadania w zeszycie ćwiczeń, notatki w zeszycie, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela w dzienniku Librus lub Skype a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela komunikator (dziennik Librus lub Skype)
• wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki do wiadomości lub zadania domowe na Librusie lub Skype
• rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych) na platformie Testportal
• uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) z ważnych powodów np. problemów z Internetem, choroba, zobowiązany jest do napisania testu w innym terminie określonym przez nauczyciela,
• wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.
• uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w ciągu 1 tygodnia od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec semestru brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy).
• nie poprawia się ocen z kart pracy i z notatek.

Aneks do kryteriów oceniania z geografii – nauczanie zdalne
1. Sprawdziany po określonej partii materiału na platformie Kahoot
2. Punktacja na poszczególne oceny zgodna z zapisem w WO
3. Praca na lekcji punktowana plusami za aktywność
4. Trzy plusy za aktywność dają ocenę 5
5. Zadania domowe z koniecznością odesłania przez Librusa (referaty, prezentacje)
6. Termin odesłania pracy zależny od koniecznego nakładu pracy
7. Zadania domowe bez konieczności odsyłania wykonywane w zeszycie ćwiczeń
8. Brak zadania skutkuje postawieniem oceny 1
9. Możliwość poprawienia oceny w ciągu dwóch tygodni

Aneks do kryteriów oceniania z chemii – nauczanie zdalne
1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem procentowym.
2. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:
• wykonanie zadań (kart pracy, zadania w zeszycie ćwiczeń, notatki w zeszycie, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela w dzienniku Librus lub Skype a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela komunikator (dziennik Librus lub Skype)
• wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki do wiadomości lub zadania domowe na Librusie lub Skype
• rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych) na platformie Testportal
• uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) z ważnych powodów np. problemów z Internetem, choroba, zobowiązany jest do napisania testu w innym terminie określonym przez nauczyciela,
• wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.
• uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w ciągu 1 tygodnia od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec semestru brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy).
• nie poprawia się ocen z kart pracy i z notatek.

Aneks do kryteriów oceniania z fizyki – nauczanie zdalne
1. Ocenianie z fizyki podczas zdalnego nauczania.
Uczeń może uzyskać ocenę za aktywność lub odpowiedź ustną na zdalnej lekcji, prace pisemne-notatki z lekcji, dodatkowe zadania, kartkówki, testy.
2. Uczeń jest zobowiązany do przesłania na dziennik Librus kopii (oryginał znajduje się w zeszycie) wykonanych zadań i innych prac pisemnych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
3. Za wszelkiego rodzaju wykonane zadania, które są obowiązkowe-uczeń uzyskuje oceny zgodnie z kryteriami oceniania.
4. Uczeń może poprawić oceny niedostateczne, które otrzymał podczas zdalnego nauczania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela i w odpowiedniej formie.
5. Uczeń, który korzysta z prac innych osób (plagiat)otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy.

Aneks do kryteriów oceniania z EDB – nauczanie zdalne
1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem procentowym.
2. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:
• wykonanie zadań (kart pracy, zadania w zeszycie ćwiczeń, notatki w zeszycie, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela w dzienniku Librus lub Skype a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela komunikator (dziennik Librus lub Skype)
• wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki do wiadomości lub zadania domowe na Librusie lub Skype
• rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych) na platformie Testportal
• uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) z ważnych powodów np. problemów z Internetem, choroba, zobowiązany jest do napisania testu w innym terminie określonym przez nauczyciela,
• wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.
• uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w ciągu 1 tygodnia od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec semestru brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy).
• nie poprawia się ocen z kart pracy i z notatek.

Aneks do kryteriów oceniania z WF – nauczanie zdalne
1. Ocenie podlegać będą odpowiedzi otrzymywane od ucznia w formie elektronicznej: wypracowania, prezentacje, testy sprawności fizycznej ogólnej, filmy i zdjęcia z ćwiczeń i zadań wykonywanych w warunkach domowych.
2. Aktywność i systematyczność uczniów uczestniczących w lekcjach online związanych z tematem zajęć.
3. Udział w ogólnopolskich lekcjach online z wychowania fizycznego organizowanych przez Szkolne Związki Sportowe.
4. Uczeń ma obowiązek odczytywać wiadomości wysyłane przez nauczyciela.
Aneks do kryteriów oceniania z religii – nauczanie zdalne
1. Uczniowie wykonują wyznaczone zadania i przesyłają efekty swojej pracy na adres email religia.wegliniec@gmail.com w wyznaczonym terminie.
2. Nauczyciel zapoznaje się z pracami uczniów, ocenia (w sposób przewidziany dla danej pracy) oraz jeśli to potrzebne formułuje komentarz i wskazówki.
3. Kontakt i konsultacje z nauczycielem odbywają się przez dziennik elektroniczny szkoły.
4. Ocenie podlega zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań oraz sposób ich wykonania.

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

I. Egzamin klasyfikacyjny
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego -wniosek powinien być przesłany przez e-dziennik ewentualnie drogą e-mailową na adres szkoły: sekretariat@spwegliniec.pl, a w przypadku braku takiej możliwości przesłać pocztą lub przynieść do szkoły w wersji papierowej .
2. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia lub ucznia pełnoletniego.
3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi.
4. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia (Skype itd.).
5. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może mieć formę drukowaną i odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.
6. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.
7. Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.

II. Sprawdzian wiadomości i umiejętności
1. W sytuacji uwag rodziców/ opiekunów prawnych lub ucznia, co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzic/ opiekun prawny lub uczeń na prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie elektronicznej lub papierowej w ciągu pięciu dni od otrzymania oceny.
2. Dyrektor weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku uchybień , powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu drogą elektroniczną, by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu.
3. Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez dyrektora.
4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.
5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.
6. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.
7. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, która poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę zachowania. Spotkanie komisji odbywa się on-line.

III. Egzamin poprawkowy
1. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia lub ucznia pełnoletniego.
2. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi.
3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe) i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia (Google Meet, Skype itd.).
4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.
5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.
6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.

Skip to content