Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. M. Krasickiej w Węglińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spwegliniec.pl

• Data publikacji strony internetowej: 14 sierpnia 2017 r.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10 września 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
• niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Salas
• E-mail: sekretariat@spwegliniec.pl
• Telefon: 075 77 12 157

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Krasickiej w Węglińcu
• Adres: ul. Kościuszki 2, 59-940 Węgliniec
• E-mail: sekretariat@spwegliniec.pl
• Telefon: 075 77 12 157
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Szkoła Podstawowa im. M. Krasickiej w Węglińcu
ul. Kościuszki 2, 59- 940 Węgliniec (budynek nr 1 i 2)
Siedziba: Szkoła Podstawowa im. M. Krasickiej w Węglińcu
ul. Wojska Polskiego 18, 59- 940 Węgliniec

Dostępność wejścia:
• w budynku nr 1 Szkoły Podstawowej im. M. Krasickiej w Węglińcu – jest jedno wejście dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz 3 wejścia niedostosowane
• w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej im. M. Krasickiej w Węglińcu – jest jedno wejście dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz 2 wejścia niedostosowane
• w budynku Szkoły Podstawowej im. M. Krasickiej w Węglińcu przy ulicy Wojska Polskiego 18 jest jedno wejście niedostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dostępność komunikacyjna budynku:
Budynki łączą się z drogami przejazdowymi. Jest możliwość dojazdu autobusem. Wejścia łatwe do zlokalizowania. Wejścia do klas i innych pomieszczeń oznakowane, brak oznaczeń pisanych alfabetem Braille’a.

  1. W budynku nr 1 Szkoły Podstawowej im. M. Krasickiej w Węglińcu na parterze zapewniono dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. W budynku nie ma toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami
  2. W budynku nr 2 Szkoły Podstawowej im. M. Krasickiej w Węglińcu na parterze oraz na pierwszym piętrze zapewniono dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami (wejście oraz winda dostępne przez hale sportową). Znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na drugim piętrze.
  3. W budynku Szkoły Podstawowej im. M. Krasickiej w Węglińcu przy ulicy Wojska Polskiego 18 nie ma dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dostosowania:

Budynki częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym:
• do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

raport.pdf (46 pobrań)

Theme by Anders Norén