Aktualności

Nabór na wolne stanowisko kierownika gospodarczego

Nabór na wolne stanowisko kierownika gospodarczego w Szkole Podstawowej

im. M. Krasickiej w Węglińcu.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku,
 • preferowane kierunki: administracja, ekonomia i co najmniej 2 – letni staż pracy,
 • wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 – letni staż pracy,

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 • biegła obsługa komputera, faxu, kserokopiarki,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków i uprawnień kierownika gospodarczego:

 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły,
 • utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,
 • dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp,
 • organizacja remontów bieżących (poszukiwanie wykonawców, przygotowywanie umów, nadzór nad realizacją)
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony administrowanych budynków i terenu,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno-konserwatorskiego,
 • planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku i terenów zielonych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym,
 • realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,
 • organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,
 • zlecenie prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo – budowlanych, itp.)
 • prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,
 • prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,
 • udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,
 • organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,
 • kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,
 • przygotowanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 • prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu,
 • prowadzenie prac związanych z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom,
 • uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji,
 • odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,
 • planowanie oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury (kosiarki, maszyny czyszczące, itp.)
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 • przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników na stanowiskach gospodarczych,
 • nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).

III. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności ,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  25.06.2020r. – 05.07.2020r.

Sposób:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. M. Krasickiej w Węglińcu, ul. Kościuszki 2 w terminie do 27.11.2009r. osobiście w godz. 7.00-15.00 lub mailowo – sp.wegliniec@interia.pl

 

V. Informacje dodatkowe:

Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu,

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na czas próbny

 1. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Telefon kontaktowy 75 7712157
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Skip to content